Obsah

KOMISIA VEREJNÉHO PORIADKU

zriadená dňa  29.11.2022                        - uznesenie číslo:7/2022-OZ

Predseda: Dávid Németh

Členovia: Peter Németh, Anton Banda, Róbert Lakatoš

Poslanci ako aj navrhnuté členovia súhlasili aby boli členmi komisie.

 

Hlavné úlohy komisie:

  • Dbať na poriadok a bezpečnosť v obci
  • Spolupôsobiť pri ochrane majetku obce
  • Spolupôsobiť pri správe a údržbe verejnej zelene
  • Kontrolovať nakladania s komunálnym odpadom
  • Spolupôsobiť pri riešení susedských sporov
  • Problematika držania a chovu psov

KOMISIA podľa čl.7 ods.5 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov

zriadená dňa 29.11.2022        - uznesenie číslo:7/2022-OZ

predseda komisie:  Anton Banda 

členovia komisie: Peter Németh, Dávid Németh

INVENTARIZAČNÁ KOMISIA

predseda komisie: Róbert Lakatoš

členovia komisie:  Peter Németh, Róbert Banda