Obsah

Vtáčia chrípka - Madárinfluenza - upozornenie - figyelmeztetés

Typ: ostatné
Vtáčia chrípka - upozornenie
Madárinfluenza - figyelmeztetés

UPOZORNENIE

Obec Dolné Semerovce na základe nariadenia Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Levice z dôvodu zistenej a potvrdenej vtáčej chrípky v drobnochove v obci Slatina prosí občanov o súčinnosť pri vykonaní súpisu všetkých chovov hydiny, holubov a vtákov chovaných v zajatí v obci  a to nasledovne:

 

Prosíme všetkých vlastníkov chovov hydina, holubov a vtákov chovaných v zajatí v obci Dolné Semerovce, aby do 8.1.2024      do 12.00 hodiny nahlásili uvedené chovy na obecný úrad na tel. č. 0367491025 prípadne osobne v kancelárii obecného úradu.

Vtáčia chrípka môže predstavovať vážne nebezpečenstvo pre zdravie zvierat a ľudí.

Bližšie informácie na webovej stránke obce.

 

       FIGYELMEZTETÉS

 

A Léva-i Regionális Állategészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Felügyelet utasítása alapján a szalatnyai baromfiállományban észlelt és megerősített madárinfluenza miatt kérjük a lakosság együttműködését mégpedig:

 

Kérjük a faluban található baromfi, galamb és más fogságban tartott madarak tulajdonosait, hogy ezt 2024. január 8.-áig legkésőbb12.00 óráig  legyenek szívesek bejelenteni a községi hivatalban a 0367491025 telefonszámon, esetleg személyesen a községi hivatal irodájában.

A madárinfluenza komoly veszélyt jelenthet az emberek és állatok egészségére egyaránt.

Bővebb tájékoztatás a falu honlapján.

Regionálna veterinárna a potravinová správa Levice (ďalej len „RVPS Levice“) podľa § 8 ods. 3 písm. e) a v súlade s § 17 ods. 3 zákona NR SR č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov nariad'uje
-právnickým osobám: Obce: Plášťovce, Šahy, Domadice, Santovka, Demandice, Sazdice, Dolné Semerovce, Vyškovce/Ipľom, Preseľany/Ipľom Hrkovce, Veľké Turovce, Horné Turovce, Ipeľské Úľany, Hontianske Trsťany
-fyzickým osobám: vlastníkom chovov hydiny, holubov a vtákov, chovaných v zajatí v uvedených obciach

o p a t r e n i a

pri zistení a potvrdení choroby – vtáčej chrípky (aviárnej influenzy), ktorá bola potvrdená dňa 27.12.2023 v drobnochove hydiny v obci Slatina a môže predstavovať vážne nebezpečenstvo pre zdravie zvierat a ľudí.

Nariaďuje v pásme dohľadu:
1. Zabezpečiť chovy hydiny, holubov a vtákov, chovaných v zajatí v uzavretých priestoroch alebo v chovných priestoroch tak, aby nemohlo dôjsť ku kontaktu chovanej hydiny alebo iných chovaných vtákov s voľne žijúcim vtáctvom.
2. Bezodkladne oznámiť na RVPS Levice ( tel. 036/6312352, 0907 082 298) akékoľvek príznaky vtáčej chrípky u hydiny, holubov a iných vtákov chovaných v zajatí podľa kritérií:
- pokles príjmu krmiva a vody viac ako 20%,
- pokles v produkcii vajec o viac ako 5 % trvajúci dlhšie ako 2 dni,
- týždenná miera úmrtnosti vyššia ako 3%
- akýkoľvek klinicky prejav(výtoky z očí, zo zobáka, silná vodnatá hnačka, ospalosť, opuch lalokov a hrebienkov) alebo posmrtnú zmenu, ktorá svedčí pre vtáčiu chrípku
3. Minimalizovať počet ľudí, ktorí prichádzajú do styku s hydinou, holubmi a vtákmi, chovanými v zajatí.
4. Nenapájať hydinu, holuby a vtákov, chovaných v zajatí vodou zo zásobníkov povrchových vôd prístupných voľne žijúcemu vtáctvu.
5. Dodržiavať príslušné opatrenia biologickej bezpečnosti na zabránenie šírenia moru vtáčej chrípky, a to:
-zabezpečiť dezinfekcie na vstupoch a výstupoch zo zariadení, v ktorých sa chová hydina, holuby a vtáky chované v zajatí;
-uplatňovať primerané opatrenia biologickej bezpečnosti na všetky osoby v kontakte s držanými zvieratami (použitie ochranných prostriedkov, samostatnej obuvi a oblečenia);
-viesť záznamy o všetkých osobách, ktoré navštevujú zariadenie, aktualizovať ich s cieľom uľahčiť dohľad a kontrolu nad chorobami a na požiadanie ich sprístupniť príslušnému orgánu.
Termín: od 28.12.2023 do odvolania

 

RVPS Levice zakazuje:
1. Presuny živej a zabitej hydiny a vajec a iného vtáctva v uvedených obciach.
2. Prísun a odsun hydiny, iného vtáctva žijúceho v zajatí a domácich zvierat triedy cicavce do chovov a z chovov bez povolenia RVPS Levice. (Netýka sa domácich zvierat triedy cicavce, ktoré majú prístup iba do obytných častí pre ľudí, v ktorých neprichádzajú do kontaktu s hydinou v nich chovanou alebo iným vtáctvom žijúcim v zajatí a nemajú prístup do klietok alebo na miesta, v ktorých sa hydina alebo iné vtáctvo žijúce v zajatí drží.)
3. Manipuláciu s použitou podstielkou a hnojom bez povolenia v uvedenej obci.
Termín: od 28.12.2023 do odvolania


 
 

 

 


Vytvorené: 4. 1. 2024
Posledná aktualizácia: 5. 1. 2024 8:37
Autor: Správce Webu